Adem & IJs
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Every Breath

Artikel 1. Definities

 1. Every Breath: mevrouw E. Dieks, h.o.d.n. Every Breath, gevestigd te De Lingert 5162 te Wijchen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83141839.
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Every Breath een dienst afneemt.
 3. Activiteit(en): de door Every Breath gegeven diensten waaronder workshops, trainingen en/of sessies op het gebied van koudetrainingen en/of
 4. Trainer(s): natuurlijke perso(o)n(en) die in opdracht en onder leiding van Every Breath de Activiteit(en) uitvoert/uitvoeren.
 5. Directe Schade: de door de Cliënt aan Every Breath betaalde vergoeding(en) alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
 6. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer schade die een gevolg is van lichamelijk of geestelijk letsel (“letselschade”), immateriële schade (“smartengeld”), gevolgschade, geleden verlies, hogere productiekosten, winstderving, schade als gevolg van gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van schade-aanspra- ken van derden jegens de Cliënt en rente.
 7. Consument: de Cliënt, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Every Breath een aanbieding ontvangt of met Every Breath een overeenkomst sluit, of die bij Every Breath een dienst afneemt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en/of alle opdrachten aan Every Breath, tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten, tenzij schriftelijk met Every Breath anders is overeengekomen.
 2. Onder de werkzaamheden en diensten bedoeld in het vorige lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen – maar daartoe niet beperkt – (het volgen van) workshops, trainingen en/of sessies op het gebied van koudetrainingen en ademhaling, doch in ieder geval omvattend de dienstverlening zoals die is vermeld in de opdrachtbevestiging.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen en offertes van Every Breath hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding vermeld, en komen na het verstrijken van deze termijn van rechtswege te vervallen.
 2. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Every Breath zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Every Breath, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 3. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen acht dagen na de verzending door Every Breath schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
 4. Every Breath heeft het recht om een aanbieding tijdens de geldigheidsduur en zelfs binnen 5 werkdagen na de acceptatie door de Cliënt in te trekken.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur en/of voor de Activiteit(en) zoals omschreven in de door Every Breath te verstrekken opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Annulering of wijziging

 1. Data en tijden van de overeengekomen Activiteit(en) kunnen te allen tijde door Every Breath worden gewijzigd.
 2. Cliënt en Deelnemers dienen het aanvangstijdstip van de Activiteit(en) 24 uur voor aanvang te controleren.
 3. Every Breath is te allen tijde gerechtigd de inhoud van de overeenkomst vóór of tijdens de uitvoering van de Activiteit(en) geheel of gedeeltelijk te wijzigingen indien, naar het uitsluitend oordeel van Every Breath, gewichtige redenen dan wel Cliënt of Deelnemers niet (meer) beschikken over de in de ogen van Every Breath noodzakelijke conditie en/of geestelijke of lichamelijke gesteldheid. Het is Every Breath naar eigen inzicht toegestaan de inhoud van de Activiteit(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren of aan te passen zonder dat de Cliënt of Deelnemers aanspraak kunnen maken op schadevergoeding en/of restitutie van betaalde en/of nog te betalen vergoedingen.
 4. Activiteit(en) die door Every Breath zijn ingepland dienen uiterlijk 72 uur voor aanvang schriftelijk/per e-mail/telefonisch door Cliënt of Deelnemer te worden geannuleerd. Tijdig geannuleerde Activiteit(en) zullen door Every Breath in overleg met Cliënt opnieuw worden ingepland. Niet tijdig geannuleerde Activiteit(en) zullen door Every Breath aan Cliënt in rekening worden gebracht/niet worden gerestitueerd.
 5. Wanneer Cliënt of Deelnemer uiterlijk 72 uur voor aanvang schriftelijk/per e-mail/telefonisch annuleert en in een eerder stadium een aanbetaling heeft gedaan aan Every Breath, zal de Cliënt of Deelnemer 50% van de in reeds gebrachte aanbetaling gerestitueerd krijgen.
 6. Activiteit(en) die door Every Breath zijn ingepland dienen uiterlijk 72 uur voor aanvang schriftelijk/per e-mail/telefonisch door Cliënt of Deelnemer te worden geannuleerd. Tijdig geannuleerde Activiteit(en) zullen door Every Breath in overleg met Cliënt opnieuw worden ingepland. Niet tijdig geannuleerde Activiteit(en) zullen door Every Breath aan Cliënt in rekening worden gebracht/niet worden gerestitueerd.
 7. Every Breath is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen indien zich binnen 7 dagen voor de datum waarop de overeengekomen Activiteit(en) zal/zullen plaatsvinden niet het minimumaantal Deelnemers voor de Activiteit(en) heeft ingeschreven. In dat geval zullen de door de Cliënt of Deelnemer betaalde vergoeding(en) volledig worden terugbetaald. De Cliënt of Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van door hem geleden directe of Indirecte schade.

Artikel 5. Informatieplicht van de Cliënt

 1. De cliënt is verplicht alle gegevens van Deelnemers die Every Breath nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de Activiteit(en), tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking van Every Breath te stellen.
 2. Every Breath is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de Cliënt aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichting zal hebben voldaan.
 3. De Cliënt staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens Cliënt verstrekte gegevens van Deelnemers en door Deelnemers zelf aan Every Breath verstrekte gegevens, waaronder de “Gezondheidscheck en Verklaring Deelname Eigen Risico”.

Artikel 6. Intakeprocedure en Gezondheidscheck en Verklaring Deelname Eigen Risico

 1. Vóór aanvang en deelname aan de Activiteit(en) van Every Breath dienen Cliënt alsmede alle Deelnemers aan de Activiteiten een “Gezondheidscheck en Verklaring Deelname Eigen Risico” en te ondertekenen. Deze Gezondheidscheck en Verklaring Deelname Eigen Risico zal voor aanvang van de Activiteit(en) aan Cliënt en aan alle Deelnemers worden overhandigd en dient door elk van hen volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. Pas na ontvangst van alle Gezondheidschecks en Verklaringen Deelname Eigen Risico zullen de Activiteit(en) starten. Every Breath aanvaardt, behoudens aan Every Breath en/of aan Trainers toerekenbare opzet of bewuste roekeloosheid, geen aansprakelijkheid voor Directe of Indirecte Schade die een gevolg is van het ontbreken van relevante gegevens, of het vermelden van niet juiste of niet volledige gegevens in de Verklaring Deelname Eigen Risico.
 2. Het is voor Every Breath te allen tijde toegestaan om de Cliënt of Deelnemers geheel of gedeeltelijk van de deelname aan Activiteit(en) uit te sluiten. Cliënt en Deelnemers verklaren dat zij ermee bekend zijn dat de deelname aan de Activiteiten te allen tijde geschiedt op eigen risico. Cliënt en Deelnemers zijn verplicht om in de “Gezondheidscheck en Verklaring Deelname Eigen Risico” te verklaren dat zij naar hun eigen weten in goede staat van lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeren en in staat zijn om aan de Activiteit(en) deel te nemen. Cliënt en Deelnemers dienen zich vóór aanvang van de Activiteit(en) ervan te vergewissen of er sprake is van eventuele medische en/of psychische belemmeringen die deel-name aan de Activiteit(en) verhinderen. Bij twijfel dienen Cliënt en/of Deelnemers zich vóór aanvang van de Activiteiten te wenden tot een arts met het verzoek om een medische verklaring af te leggen dat er sprake is van medische en/of psychische belemmeringen die deelname aan de Activiteiten geheel of gedeeltelijk verhinderen.
 3. Cliënt en Deelnemers verklaren niet aan de Activiteit(en) te zullen deelnemen indien zij onder invloed verkeren van alcohol en/of drugs. Cliënt en Deelnemers verklaren verder dat zij niet aan de Activiteit(en) zullen deelnemen indien de door Cliënt of Deelnemers gebruikte medicijnen ongemak, gevaar en/of risico voor Every Breath, Trainers en/of andere Deelnemers met zich kan brengen.
 4. Cliënt en Deelnemers zijn verplicht vóór aanvang van de Activiteit(en) schriftelijk aan Every Breath te melden of en in hoeverre er sprake is van geestelijke of fysieke belemmeringen en/of pijn, onbehagen, vermoeidheid, blessures en/of veranderingen in de geestelijke en/of lichamelijke conditie.
 5. Cliënt en Deelnemers zijn verplicht tijdens de Activiteit(en) mondeling aan Every Breath en/of Trainers op eigen initiatief te melden of en in hoeverre er sprake is van (dreigende) geestelijke of fysieke belemmeringen en/of pijn, onbehagen, vermoeidheid, blessures en/of veranderingen in de geestelijke en/of lichamelijke conditie.

Artikel 7. Uitvoering en instructiebevoegdheid

 1. Every Breath bepaalt de wijze waarop volgens haar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
  Every Breath is gerechtigd zonder nadere kennisgeving aan de Cliënt, de opdracht of een gedeelte daarvan te laten verrichten door derden en/of door Every Breath in te schakelen Trainers.
 2. Every Breath zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Every Breath staat niet in voor het bereiken van het door Cliënt en/of Deelnemers beoogde resultaat. Every Breath is gerechtigd om de uitvoering van de Activiteit(en) te staken of op te schorten indien Every Breath naar haar uitsluitend oordeel van mening is dat de voorzetting van de Activiteit(en) niet langer verantwoord is. Indien de Activiteit(en) om deze reden worden gestaakt of opgeschort, heeft de Cliënt geen recht op gehele of gedeelte restitutie van de betaalde of te betalen vergoeding(en).
 3. Activiteit(en) vangen aan en eindigen stipt volgens de gemaakte afspraken. Overschrijdingen van het overeengekomen aanvangstijdstip met méér dan 15 minuten zullen leiden tot annulering van de Activiteit(en). Cliënt heeft in dat geval geen recht op gehele of gedeelte restitutie van de betaalde of te betalen vergoeding(en).
 4. Every Breath heeft te allen tijde het recht om Activiteit(en) af te gelasten in verband met naar het oordeel van Every Breath bestaande gevaarlijke of extreme weersomstandigheden, zoals onweer, storm, extreme warmte, vorst, sneeuw of ijzel. Every Breath zal in dat geval – naar keuze van Every Breath – aan Cliënt of Deelnemers ofwel een nieuwe datum voorstellen dan wel de betaalde vergoeding(en) restitueren.

Artikel 8. Deelname aan Activiteit(en)

 1. Cliënt en Deelnemers zijn verplicht om vóór en tijdens de Activiteit(en) alle door Every Breath of Trainers gegeven instructies onmiddellijk op te volgen.
 2. Cliënt en Deelnemers zijn verplicht om eventuele kledingvoorschriften van Every Breath of Trainers op te volgen.
 3. Het is Cliënt en Deelnemers verboden om de deelname aan Activiteit(en) door andere Deelnemers te verstoren, andere Deelnemers onheus of ongewenst te bejegenen en/of anderszins onaanvaardbaar gedrag te vertonen.
 4. Every Breath is bevoegd om Cliënt of Deelnemers die naar het uitsluitend oordeel van Every Breath en/of Trainers in strijd handelen met het in dit artikel bepaalde, uit te sluiten van verdere deelname aan Activiteit(en). Cliënt of Deelnemers hebben in geval van uitsluiting geen recht op teruggave van aan Every Breath betaalde vergoedingen. 

Artikel 9. Vergoeding(en)

 1. De door de Cliënt te betalen vergoeding(en) zullen worden gespecificeerd in de door Every Breath aan de Cliënt te verstrekken opdrachtbevestiging.
 2. De aan Every Breath te betalen vergoeding(en) is/zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 3. De door de Cliënt te betalen vergoeding(en) wordt/worden inclusief de verschuldigde omzetbelasting aan cliënt in rekening gebracht.
 4. Every Breath is gerechtigd om ten aanzien van de door de Cliënt te betalen vergoeding(en) voor aanvang van de Activiteit(en) betaling te verlangen.

Artikel 10. Betaling

 1. Indien en voor zover de door de Cliënt te betalen vergoeding(en) niet reeds is/zijn betaald vóór de uitvoering van de overeenkomst, zal de betaling van facturen van Every Breath dienen te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen.
 2. De betaling van facturen van Every Breath zal – tenzij door Every Breath anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Every Breath aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
 3. De Cliënt kan zich jegens Every Breath niet beroepen op verrekening of opschorting. Deze bepaling is niet van toepassing op Consument indien de Consument voldoet aan de voor verrekening of opschorting in de wet gestelde vereisten.
 4. Na het verstrijken van de onder A genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Cliënt is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 5. Na het verstrijken van de onder A genoemde termijn is Every Breath gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Cliënt in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.
 6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de Cliënt in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalings-verplichtingen, zoals omschreven onder A, is de Cliënt verplicht alle door Every Breath gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform het Besluit Vergoeding voor Buitenge-rechtelijke Incassokosten), proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 11. Overmacht

 1. Every Breath is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Every Breath verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Every Breath, kan Every Breath onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Every Breath of buiten de risicosfeer van Every Breath Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit, storingen in data-netwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, vervoers- en verkeersproblemen, uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden alsmede de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Every Breath zaken voor de uitvoering van de Overeenkomst moet betrekken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle Directe Schade van de Cliënt, zoals omschreven in artikel 1, veroorzaakt door een aan Every Breath en/of Trainers toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Every Breath en van Trainers, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de door de Cliënt aan Every Breath betaalde of te betalen vergoeding(en) (exclusief BTW).
 2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1, zijn Every Breath en Trainers, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijk- heid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
 3. Every Breath en Trainers zijn niet aansprakelijk voor Directe of Indirecte Schade die een gevolg is van door de Cliënt of Deelnemers met deelname aan de Activiteit(en) beoogde maar niet behaalde resultaten.
 4. Every Breath en Trainers zijn niet aansprakelijk voor Directe of Indirecte Schade aan zaken van Cliënt of van Deelnemers die bij het deelnemen aan de Activiteit(en) verloren gaan of beschadigd raken.
 5. Every Breath en Trainers zijn niet aansprakelijk voor Directe of Indirecte Schade die een gevolg is van het door Cliënt of Deelnemers niet opvolgen van instructies van Every Breath of Trainers.
 6. De aansprakelijkheid van Every Breath wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen indien de Cliënt Every Breath onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Every Breath ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Every Breath in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Cliënt de tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per e-mail bij Every Breath

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot van Every Breath afkomstige of door haar werkwijzen, adviezen, methoden, documentatie, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, films, werkwijzen, teksten, presentaties, audiovisuele gegevens(dragers) e.d. blijven zowel tijdens als na de uitvoering van een opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend bij Every Breath
 2. Alle door Every Breath aan cliënt verstrekte werkwijzen, adviezen, methoden, documentatie, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, films, werkwijzen, teksten, presentaties, audiovisuele gegevens(dragers) e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het gebruik door de Cliënt ter uitvoering van de opdracht en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Every Breath niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of op enigerlei wijze ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Bij overtreding van de in het vorige lid genoemde bepaling verbeurt Cliënt ten behoeve van Every Breath een dadelijk opeisbare boete van € 500,00 per overtreding alsmede van € 50,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Every Breath op volledige schadevergoeding.

Artikel 14. Privacy

 1. Cliënt stemt ermee in dat door de Cliënt verstrekte gegevens van de Cliënt en van Deelnemers, door Every Breath maximaal 1 jaar na deelname aan een Activiteit bewaard zullen worden. De door de Cliënt verstrekte gegevens zullen door Every Breath niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt aan enige derde worden verstrekt, tenzij Every Breath ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en Every Breath zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht. Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Artikel 15. Verjaring

 1. Alle rechtsvorderingen van cliënt uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Activiteit(en) ter uitvoering van de overeenkomst werden beëindigd.

Artikel 15. Overeenkomsten met Consumenten

 1. Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

Artikel 16. Geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen Every Breath en de Cliënt is onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de in het arrondissement Gelderland bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.